Mind İletişim Formu Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması şirket olarak önem verdiğimiz bir konudur ve özenle korunmaktadır.  Bu metin Veri Sorumlusu olarak MIND Yönetim ve Gelişim Danışmanlığı A.Ş.’nin (MIND) İnternet Sitesi İletişim Formunu dolduran gerçek kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İnternet sitemizdeki iletişim formu üzerinden elde edilen kişisel verileriniz bizden talep ettiğiniz bilgileri sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Veri kategorisi ve işlenen kişisel veriler esas alınarak; kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi:Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi:Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve 3. kişilere aktarılmamaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize kendisi ile ilgili aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

   İlgili kişi sıfatıyla https://mind.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ilgili-kisi-basvuru-usulu/ adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak şirketimize,

   Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte, [email protected] e-posta adresi üzerinden veya

   • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.